สน. 13 สำหรับการส่งระดับคะแนน (กรณีพิเศษ)
สน. 13 วิทยานิพนธ์ สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ วัดผลเป็น P หรือ N
สน. 13 วิทยานิพนธ์ สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ วัดผลเป็น S หรือ X
สน. 41 สำหรับแก้ I
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ
ผู้ดูแล PSU Passport ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ PSU Passport ของบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่
ใช้งานได้ดีกับ
ประชาสัมพันธ์
- วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคฤดูร้อน/2565 คือ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมระดับคะแนนผลการเรียน ภาคฤดูร้อน /2565 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ด้วยระบบนี้คุณสามารถ?
  • ดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน
  • ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมระดับคะแนนผลการเรียน
  • ส่งระดับคะแนนผลการเรียน
  • ตรวจสอบระดับคะแนนที่ส่งแล้ว